Kể từ khi Phật giáo truyền vào nước ta, quá trình tự thân tiếp biến đã làm cho đạo Phật dễ dàng cắm rễ sâu và thích nghi trên nhiều phương diện của đời sống văn hóa, văn học, đạo đức, giáo dục, tôn giáo của nước nhà. Nói đến tôn giáo là nói đến giáo lý và lễ nghi. Bài viết này chỉ tập trung đề cập đến sự chuyển biến cách tân y phục của các các tu sĩ Phật giáo Đại thừa (thuộc hệ Bắc Tông) trong đời sống sinh hoạt Tăng già thông qua tiến trình tiếp...
Đạo Phật có rất nhiều pháp khí như: Chuông, trống, bảng, khánh, tràng hạt, bình bát, cà sa, tích trượng v.v… mỗi thứ đều có một công dụng và ý nghĩa khác nhau. Có thứ dùng để làm hiệu lệnh quy củ trong chùa, hoặc để dùng vào việc nghi lễ bái sám như chuông, trống, bảng, khánh…, có thứ để dùng làm phương tiện tu niệm hoặc để tiêu biểu ý nghĩa giáo pháp như tràng hạt, bình bát, cà sa, tích trượng v.v…